SAJAM INOVACIJA

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

U okviru održavanja konferencije “INN&TECH”, planirana je organiziranje sajma inovacija. Organizacijom sajma želja nam je promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, te podsticati mlade da ispolje svoju inovativnost i kreativnost. Pored toga, želimo ovim dogažajem dati priliku inovatorima da prezentiraju svoje patente i inovacije, te omogućiti da ih učine dostupnim svim zainteresovanim za njihovu realizaciju, kako bi te inovacije doživjele svoju implementaciju i bile u upotrebi. Sajam se organizira pod pokroviteljstvom:

  • Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
  • Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i
  • Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Sajam inovacija će biti održan u sklopu konferencije „INN&TECH“, u januaru 2023. godine.

Rok za dostavljanje prijava je 10.12.2022. godine na prijavnom obrascu, na e-mail: crpit.sa@gmail.com.  Za dodatne informacije, kontakt broj 061/831-451

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SAJAM   https://inn-tech.ba/wp-content/uploads/2022/10/Prijavni-obrazac-za-sajam-inovacija.docx

U P U T S T V O Z A U Č E Š Ć E
OPĆI PODACI   Sajam inovacija bit će održan u januaru 2023. godine u hotelu Hills Sarajevo-Ilidža, u sklopu održavanja 6. naučno-stručne konferencije INN&TECH. Tačan datum sa programom održavanja bit će blagovremeno oglašen (druga polovina januara).  Pravo učešća na sajmu imaju svi koji se bave inovatorstvom i inovacijama, studenti i učenici.
KATEGORIJE   Sajam će biti održan u četiri (4) kategorije, i to:
Inovatori,
Studenti,
Učenici srednjih škola
Učenici osnovnih škola
U prijavnom obrascu koji se nalazi u prilogu, navesti kojoj kategoriji pripada ili pripadaju autori inovacije. Inovator, odnosno autor može učestvovati sa maksimalno dvije (2)  inovacije. Prijava inovacije za sajam može biti izvršena putem škole, osnovne ili srednje, fakulteta, univerziteta ili udruženja/saveza. Prijavu inovacije za sajam, inovatori mogu izvršiti i samostalno, bez posredovanja škole/fakulteta/udruženja.
Kategorije: INOVATORI   Inovatori mogu učestvovati sa maksimalno dvije (2) inovacije. Izložena inovacija ne mora biti zaštićena kod nadležnog organa/instituta kao zaštićeni patent. Prijava inovacija za sajam može biti putem udruženja ili saveza inovatora ili samostalna prijava inovatora.
Kategorija: STUDENTI   Studenti mogu učestvovati sa maksimalno dvije (2) inovacije. Sa jednog fakulteta može biti prijavljeno više autora. Prijava može biti preko fakulteta ili samostalno. Univerzitetski profesori koji se bave inovatorstvom, također mogu učestvovati na sajmu sa inovacijama. U tom slučaju se prijavljuju u kategoriji inovatori.
Kategorija: UČENICI SREDNJIH ŠKOLA   Učenici srednjih škola mogu učestvovati sa maksimalno dvije (2) inovacije. Iz jedne škole može biti prijavljeno više autora. Prijava može biti preko škole ili samostalno. Profesori srednjih škola koji se bave inovatorstvom, također mogu učestvovati na sajmu. U tom slučaju se prijavljuju u kategoriji inovatori.
Kategorija: UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA   Učenici osnovnih škola mogu učestvovati sa maksimalno dvije (2) inovacije. Iz jedne škole može biti prijavljeno više autora. Prijava može biti preko škole ili samostalno. Profesori osnovnih škola koji se bave inovatorstvom, također mogu učestvovati sa inovacijama. U tom slučaju se prijavljuju u kategoriji inovatori.
NAGRADE I PRIZNANJA   Organizator će formirati komisije koje će ocijeniti inovacije. Za sve ustanove, fakultete, škole i udruženja iz kojih ili ispred kojih dolaze autori inovacija, bit će uručene zahvalnice za učešće i doprinos razvoju i promociji inovatorstva. Za autore inovacija bit će pripremljene medalje i diplome za osvojeno prvo (1.), drugo (2.) ili treće (3.) mjesto u sve četiri kategorije.  
DODATNE INFORMACIJE   Za učešće na sajmu se ne plaća kotizacija za učešće. Organizator ne snosi putne troškove i troškove smještaja autora inovacija i osoba koje dolaze na sajam. Uz izloženu inovaciju obavezno je prisustvo autora inovacije koji je obavezan na sajam donijeti inovaciju, postaviti na predviđeno mjesto, demonstrirati svoje inovacije te brinuti da ne dođe do oštećenja. Planiranog dana održavanja sajma, postavka izložbe inovacija je u periodu od 8,00 do 9,00 sati u predviđenom prostoru hotela gdje će biti održan sajam ili dan ranije u periodu od 17,00 do 19,00 sati. Izložba će trajati od 09,00 do 15,00 sati. Po završetku sajma, autori preuzimaju inovacije i brinu se o njima. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju oštećenja ili uništenja inovacije. Za inovacije koje imaju prototip ili model/maketu, bit će pripremljeni stolovi za izložbu. Na sajam, autori mogu donijeti i vlastite izložbene stolove, banere, panele i slično, te isto obavezno navesti u prijavi. U prijavi se obavezno navodi i sve potrebno za postavku i demonstraciju inovacija, prostor za izložbu i slično.

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Uncategorized

Zaključci 6. naučno-stručne konferencije INN&TEC

Šesta naučno-stručna konferencija „INN&TECH“, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održana je 25. januara 2023. godine u Sarajevu, Hotel Hills.

Novosti

6. naučno-stručna konferencija „INN&TECH“

Budućnost obrazovanja – novi pristupi, dualno obrazovanje, DGBL, značaj i uloga privrede, inovacije, inovativnost, motivacija mladih, iskorištavanje potencijala obnovljivih izvora energije u cilju inovativnog društva